Kolme työkalua luovuuteen

Tyhmiä kysymyksiä ei ole, ei myöskään huonoja ideoita. Jotkut ideat toimivat jo sellaisenaan ja on ideoita, jotka hyötyvät jatkokehittämistä. Tällä kertaa palvelupolkuja -blogin teemana on innovointi ja luovat menetelmät innovoinnissa. Esittelemme muutamia tekniikoita, joiden avulla innovointia kannattaa kokeilla.

“Innovation is taking two things that already exist and putting them together in a new way.”
– Tom Freston

Luovuus innovoinnissa auttaa ajattelemaan eri tavalla ja löytämään uusia ideoita. Luova ideointi tai innovointi on prosessi, jossa ideoidaan, valikoidaan ja työstetään. Prosessille on eduksi, jos apuna on fasilitaattori, joka auttaa rakentamaan innovoinnille myönteisen ilmapiirin ja auttaa eri vaiheiden toteuttamissa.

Menetelmiä innovointiin on olemassa useita erilaisia, mutta esimerkiksi yhteissuunnittelu, osallistaminen ja workshopit ovat hyviä työkaluja niin innovointiin kuin jo olemassa olevan kehittämiseen. Workshop tarjoaa mahdollisuuden luovaan ideointiin ja organisaation erilaisten osaamisalueiden löytämiseen sekä hyödyntämiseen palveluiden kehittämisessä.

Työkaluja, ideoinnin ja ongelmanratkaisun tueksi

Brainstorming tai aivoriihi onkin varmasti monelle jo tuttu. Kyseessä on siis yksi luovan innovoinnin menetelmistä, jolla pystytään ideoimaan ryhmänä. Brainstorming vaatii kuitenkin järjestelmällisyyttä ja fasilitaattorin, joka ohjaa ideointia ja auttaa luomaan luottamuksellinen ilmapiirin, jossa on luontevaa ideoida. Brainstormig –ideasta on olemassa myös Brainwriting – ja Brainwalking –menetelmät, joissa ryhmän jäsenet kirjaavat ideoita annetun idean pohjalta, mutta aivoriihestä poiketen idealappu annetaan jatkokehitykseen vieressä istuvalla tai ryhmän jäsenet lähtevät liikkeelle siirtyvät innovoimaan pöydästä toiseen.

Kuusi hattua menetelmällä voidaan erotella asioita toisistaan ja keskittyä yhteen asiaan kerrallaan. Kuusi hattua –menetelmän ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista. Kenelläkään ei ole vain yhtä tapaa ajatella/hattua, vaan rooli ja ajattelutapa valitaan tilanteen mukaan. Valittu rooli auttaa sanomaan mielipiteensä helpommin kuin omana itsenään.

5* why. Kysy aina miksi ja 5*miksi –menetelmä on hyvä työkalu tähän. Kun kysytään miksi-kysymystä saadaan syvempi ymmärrys asioiden taustoista ja tämä auttaa syy- ja seuraussuhteiden selvittämisen.

Vaikka luovuus on hyvä työkalu, edellyttää se, että uskalletaan heittäytyä ja ajatella eri tavalla. Lienee sanomattakin selvää, että luovat ihmiset uskaltavat epäonnistua ja tälle tulee myös luoda tilaa yrityksen toimintatavoissa. Jotkut ihmiset ajattelevat jo luontaisesti luovemmin kuin toiset, mutta luovuutta voi oppia, kun pitää mielen avoimena ja käyttää apuna erilaisia menetelmiä.

”Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.”
– Scott Adams

By |syyskuu 11th, 2017|