Toimiva ja kiinnostava palvelu on etukäteen suunniteltu, hallittu, helposti saavutettavissa oleva ja selkeä kokonaisuus. Mikäli palvelu on vielä asiakaslähtöisesti tuotteistettu ottaen kohde-asiakkaat huomioon, tietävät asiakkaat mitä he ovat ostamassa, mitä arvoa palvelu tarjoaa heille. Näin myös palvelua tarjoava organisaatio tietää mitä he ovat tekemässä, miksi ja kenelle palvelu on tarkoitettu, sekä esimerkiksi sen miten haluttuun kohderyhmään saadaan yhteys ja mitä heille pitää tarjota, jotta kohderyhmän huomio on taattu.

Tuotteistettuun palveluun voidaan vaikuttaa, sitä voidaan kehittää ja ohjata haluttuun suuntaan (organisaation näkökulmasta). Palvelun tulisi sisältää niin räätälöityjä, asiakaslähtöisiä osia, että myös toistettavissa olevia ns. tuotteistettuja kokonaisuuksia (moduuleita), joiden avulla voidaan vaikuttaa muun muassa palvelun laatuun ja asiakaskokemuksen tasalaatuisuuteen.

Yksinkertaistettuna tuotteistaminen tarkoittaa siis konkretisointi, paketointia ja konseptointia, mutta myös yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, eli tehdään oikeita asioita, tuodaan esille palvelun tarjoama arvo ja nostetaan esille ne seikat, jotka ovat sekä yrityksen että käyttäjien näkökulmasta tärkeimpiä.

Make it simple, but significant.”

 –Don Draper

Asiakaslähtöinen tuotteistaminen ja kehittäminen

Tuotteistaminen kannattaa tehdä aina asiakaslähtöisesti ja ihmiskeskeisesti, osallistamalla niin asiakkaita kuin sidosryhmiä. Kun palvelu tuotteistetaan asiakaslähtöisesti, saadaan rakennettua kokonaisuus, jossa tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeille ihmisille ja organisaation resurssit pystytään suuntamaan niihin oikeisiin asioihin ja tuotantoprosessia on mahdollista virtaviivaistaa.  Mutta mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Asiakaslähtöinen tuotteistaminen on ketterä ja iteratiivinen prosessi, jossa sekä käyttäjät (asiakkaat) että sidosryhmät (työntekijät, organisaatio, rahoittajat, yhteistyökumppanit) otetaan mukaan tuotteistamisprosessiin ja kehittämiseen, alusta loppuun.

Palvelumuotoilun tuoma lisäarvo asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen

Asiakaslähtöinen tuotteistaminen palvelumuotoilun menetelmin taipuu moneksi ja sitä voidaan hyödyntää niin yritysten kuin organisaatioiden toiminnan ja prosessien selkeyttämiseen sekä palveluiden/tuotteiden ominaisuuksien parempaa esittelyyn. Myös omaa osaamista voidaan tuotteistaa, ja tällöin tuotteistaminen tarkoittaa oman osaamisen kartoittamista, paketointia ja konkretisointia hyötynäkökulmasta.

Mutta miten muotoilu ja tuotteistaminen sopivat yhteen ja miksi puhumme asiakaslähtöisestä tuotteistamisesta palvelumuotoilun menetelmin? Palvelumuotoilu tarjoaa tuotteistamiseen niin asiakaslähtöisen ajattelutavan, systemaattisen lähestymistavan kuin erilaisia luovia, muotoilusta tuttuja työkaluja. Ohessa muutamia Palvelupolkujen vinkkejä asiakaslähtöise